Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Já, Kateřina Kapustová, IČO 88304388, se sídlem Ke Krči 37 / 1059, 147 00 Praha 4 - Braník, zapsaná v živnostenském rejstříku („správce“) jsem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („Nařízení“) správcem osobních údajů.

1. Zpracování osobních údajů

1.1. Osobní údaje zpracovávám v případech souvisejících s návštěvou internetového obchodu na stránce www.lesen.cz („internetový obchod“) nebo s mou obchodní činností, tzn. především pokud:

1.1.1. jste se registrovali v internetovém obchodě jako stálý zákazník;

1.1.2. učinili jste v internetovém obchodě objednávku zboží;

1.1.3. přihlásili jste se k odběru obchodních sdělení;

1.1.4. jste podnikající fyzickou osobou, nebo zaměstnancem právnické osoby, se kterou jsem uzavřela smlouvu jako objednatel nebo dodavatel služeb nebo zboží;

1.1.5. jste můj zaměstnanec nebo uchazeč o zaměstnání.

2. Kategorie osobních údajů

Zpracovávám následující kategorie osobních údajů: 

2.1. Identifikační a adresní údaje: akademický titul, jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, sídlo podnikání, IČO.

2.2. Elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, e-mailová adresa.

2.3. Další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy: číslo bankovního účtu, výše plateb a jejich historie, případně další obdobné údaje.

2.4. Další osobní údaje vámi poskytnuté ve smlouvě, dodatku, objednávce či v jiných dokumentech, a to včetně pozdějších aktualizací.

2.5. U mých zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání zpracovávám životopis a údaje potřebné ke zpracování mzdové a daňové agendy.

3. Soubory cookies

3.1. V internetovém obchodě užívám soubory cookies.

3.2. Cookies jsou krátké textové soubory, které internetový obchod ukládá ve vašem počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se do internetového obchodu vrátíte.

3.3. Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu vašeho prohlížeče.

3.4. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budu vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním cookies ze strany internetového obchodu a cookies mých zpracovatelů.

3.5. Soubory cookies jsou v internetovém obchodě užívány za účelem:

3.5.1. umožnění základního fungování internetového obchodu;

3.5.2. měření návštěvnosti internetového obchodu a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků v internetovém obchodu.

4. Právní titul a účel zpracování

Osobní údaje zpracovávám z následujících důvodů:

4.1. Dodání zboží a plnění závazků vyplývajících ze smluv nebo jiných ujednání

4.1.1. Osobní údaje zpracovávám, protože je to nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy s vámi a uplatňování práv ve smlouvě sjednaných.

4.2. Plnění zákonných povinností

4.2.1. Mezi mé právní povinnosti patří zejména vystavování, příjem a archivace daňových dokladů, vedení spisů zaměstnanců, vedení mzdové agendy.

4.3. Oprávněný zájem

4.3.1. Osobní údaje zákazníků pro potřeby přímého marketingu zpracovávám, neboť se jedná o můj oprávněný zájem.

4.3.2. V případě, že by byl sběr cookies považován za zpracování osobních údajů, jedná se také o můj oprávněný zájem.

4.3.3. Na základě oprávněného zájmu vám můžu zaslat dotazník, jehož předmětem bude ověření vaší spokojenosti s nákupem v internetovém obchodě.

4.3.4. Pokud by vás zpracování vašich osobních údajů z tohoto důvodu obtěžovalo, dejte mi prosím co nejdříve vědět.

4.4. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu

4.4.1. Osobní údaje mohu také zpracovávat, pokud mi k tomu dáte výslovný a svobodný souhlas. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

5. Zpracovatelé, příjemci a předávání osobních údajů

5.1. Pro efektivní fungování internetového obchodu mám uzavřeny smlouvy s dalšími poskytovateli služeb, kterým mohu předat vaše osobní údaje ke zpracování. Zpracování vašich osobních údajů mohou provádět zejména:

5.1.1. poskytovatelé poštovních a přepravních služeb;

5.1.2. poskytovatelé softwarových a IT služeb;

5.1.3. poskytovatelé marketingových služeb;

5.1.4. poskytovatelé platebních služeb;

5.1.5. poskytovatelé účetních služeb;

5.1.6. poskytovatelé právních služeb.

5.2. Za účelem vymáhání pohledávek mohou být vaše osobní údaje předány vymáhací společnosti a/nebo advokátní kanceláři.

5.3. Vaše osobní údaje zpracovávám výhradně v zemích Evropské unie. Mimo země Evropské unie bych mohla vaše osobní údaje zpracovávat pouze za předpokladu, že by to bylo nezbytné pro plnění mých smluvních nebo zákonných povinností.

6. Doba uložení

6.1. Osobní údaje zpracovávám pouze po dobu nezbytnou k naplnění daného účelu zpracování, případně po dobu, kterou mi ukládají právní předpisy. Doba uložení se liší v závislosti na právním titulu zpracování osobních údajů:

6.1.1. Pokud je právním titulem pro zpracování osobních údajů plnění smluvních povinností, zpracovávám osobní údaje po dobu, kterou mi ukládají právní předpisy.

6.1.2. Pokud je právním titulem pro zpracování osobních údajů plnění zákonných povinností, zpracovávám osobní údaje po dobu, kterou mi ukládají právní předpisy.

6.1.3. Pokud je právním titulem pro zpracování osobních údajů můj oprávněný zájem, zpracovávám osobní údaje po dobu trvání oprávněného zájmu, případně po dobu, dokud mi nesdělíte, že si nepřejete, abych tyto osobní údaje dále zpracovávala.

6.1.4. Pokud je právním titulem pro zpracování osobních údajů váš souhlas, zpracovávám osobní údaje maximálně po dobu, po kterou trvá váš souhlas.

7. Vaše práva

7.1. Ve vztahu k osobním údajům máte zejména následující práva:

7.1.1. Právo na přístup k osobním údajům – můžete se na mě kdykoliv obrátit s žádostí o informaci, jestli vaše osobní údaje zpracovávám a v případě, že ano, žádat další informace o tomto zpracování.

7.1.2. Právo osobní údaje opravit či doplnit – pokud dojde v době zpracovávání vašich osobních údajů ke změně nebo máte pocit, že zpracovávané údaje nejsou správné, neváhejte mě prosím kontaktovat.

7.1.3. Právo požadovat omezení zpracování – v případech uvedených v čl. 18 Nařízení máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

7.1.4. Právo na výmaz osobních údajů – v případech uvedených v čl. 17 Nařízení máte právo požadovat, abych bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se vás týkají.

7.1.5. Právo požadovat přenesení údajů – za podmínek daných čl. 20 Nařízení máte právo mě požádat, abych vaše osobní údaje předala třetí osobě.

7.1.6. Právo vznést námitku – v případě, že zpracovávám vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, máte právo vznést proti takovému zpracování kdykoliv námitku.

7.1.7. Právo podat stížnost – v případě pochybností o dodržování mých povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

8. Kontakty

8.1. Pokud mě chcete kontaktovat, zeptat se na cokoliv týkající se zpracování osobních údajů nebo mi sdělit, že si nepřejete, abych zpracovávala vaše osobní údaje, můžete využít následující kontaktní údaje:

Kateřina Kapustová
Ke Krči 37 / 1059, 147 00 Praha 4 - Braník
tel: +420 724 805 248
e-mail: ahoj@lesen.cz

9. Ostatní a závěrečná ustanovení

9.1. Pokud odmítnete poskytnout osobní údaje nezbytné pro výše uvedené účely, může se stát, že vám nebudu moci dodat objednané zboží či službu.

9.2. Neprovádím žádnou činnost zpracování osobních údajů, v rámci, níž by docházelo k profilování.

9.3. Osobní údaje zpracovávám prostřednictvím softwarů, dochází tak alespoň částečně k automatizovanému zpracovávání.

 

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz