Od 24.7. do 2.8. odpočíváme v lese a u vody. Objednávky odešleme ihned po návratu z dovolené.

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro internetový obchod

1. Úvodní ustanovení

1.1. Internetový obchod na webové adrese www.lesen.cz („internetový obchod“) je provozován Kateřinou Kapustovou, IČO 88304388, se sídlem Ke Krči 37/1059, 147 00 Praha 4 – Braník, zapsanou v živnostenském rejstříku („prodávající“).

1.2. Kontaktní údaje prodávajícího jsou:

Kateřina Kapustová
Ke Krči 37/1059, 147 00 Praha 4 – Braník
tel: +420 724 805 248
e-mail: ahoj@lesen.cz („elektronická adresa prodávajícího“).

1.3. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro internetový obchod („VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě potvrzené objednávky kupujícího, či písemné kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím (společně „kupní smlouva“) uzavírané prostřednictvím internetového obchodu.

1.4. Kupující je každý návštěvník internetového obchodu, bez ohledu na to, či jedná jako spotřebitel nebo jako podnikatel („kupující“).

1.5. Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti („spotřebitel“).

1.6. Ustanovení odchylná od těchto VOP je možné sjednat v písemné kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

1.7. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.8. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

1.9. Kupující vstupem do internetového obchodu stvrzuje, že se seznámil se zněním těchto VOP a zavazuje se jimi řídit.

2. Uživatelský účet

2.1. Kupující má možnost se v internetovém obchodě zaregistrovat a prostřednictvím svého uživatelského rozhraní objednávat v internetovém obchodě zboží („uživatelský účet“).

2.2. Kupující může objednávat zboží též bez registrace.

2.3. Při registraci na webové stránce internetového obchodu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého uživatelského účtu.

2.5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.6. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně těchto VOP).

2.7. Kupující bere na vědomí, že internetový obchod nebo uživatelský účet nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou kupujícímu při užívání internetového obchodu, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných v internetovém obchodě, škody způsobené přerušením provozu, poruchou internetového obchodu, počítačovými viry či škody v důsledku ztráty dat.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná v internetovém obchodě je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2. Pro objednání zboží kupující učiní následující kroky:

3.2.1. „vloží“ vybrané zboží do elektronického nákupního košíku;

3.2.2. vyplní, případně potvrdí fakturační a doručovací adresu;

3.2.3. vybere způsob úhrady kupní ceny zboží a údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží;

3.2.4. kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“ potvrdí souhlas s těmito VOP a podmínkami zpracování osobních údajů;

(dále společně jen jako „Objednat s povinností platby““).

3.3. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito VOP.

3.4. Objednávka kupujícího učiněná prostřednictvím internetového obchodu je závazným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Prodávající potvrdí neprodleně doručení objednávky systémem internetového obchodu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v uživatelském účtu nebo v objednávce („elektronická adresa kupujícího“), přičemž toto potvrzení je akceptací návrhu prodávajícího (objednávky) na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzení objednávky na elektronickou adresu kupujícího. Spolu s potvrzením objednávky zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího také tyto VOP v aktuálním znění.

3.5. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku dokud mu není doručeno potvrzení objednávky prodávajícím, a to na elektronické adrese prodávajícího.

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dodání zboží, zvláštní požadavky kupujícího (zboží vyhotovené na míru apod.)) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho elektronickou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho elektronickou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách do 10 dnů od odeslání pozměněné nabídky. V případě, že kupující v uvedené lhůtě 10 dnů nabídku prodávajícího nepřijme, tato pozbývá platnosti.

3.8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno potvrzení objednávky podle těchto VOP. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho elektronickou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím doručeným na elektronickou adresu prodávajícího.

3.9. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo v případě, že jeho subdodavatel přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím jeho elektronické adresy a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

3.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.11. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí s tím, aby mu prodávající po dodání zboží zaslal elektronicky písemnou žádost o hodnocení nákupu (tzv. recenzi). V případě, že kupující zašle prodávajícímu své hodnocení, prodávající ověří, že bylo hodnocení poskytnuto kupujícím či osobou, která zboží použila, následně prodávající hodnocení autorizuje, pakliže neobsahuje vulgární či pohoršující výrazy, a zveřejní jej v internetovém obchodě. Pokud prodávající v internetovém obchodě uvádí číselný průměr hodnocení, jedná se o průměr všech autorizovaných hodnocení či všech autorizovaných hodnocení příslušné kategorie zboží.

3.12. Zobrazené nabídky jsou řazeny dle volby spotřebitele na základě aktuální ceny výrobku či abecedně. Řazení "doporučujeme" je dle správcem e-shopu přiřazené priority produktu. Tato priorita odpovídá prodejnosti produktu. Jednotlivé parametry řazení nabídek jsou na sobě nezávislé.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Internetový obchod obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (pokud je uplatňována). Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

4.3. Případné slevy z ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

4.4. Společně s kupní cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou cena zboží a náklady spojené s balením a dodáním zboží.

4.5. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

4.5.1. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího;

4.5.2. bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platebního portálu;

4.5.3. v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru u smluvního partnera prodávajícího – společnosti Zásilkovna s.r.o., na adrese výdejny zásilek.

4.6. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.7. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.

4.8. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Pokud kupující neuhradí kupní cenu řádně a včas, kupní smlouva zaniká, pokud prodávající nesdělí kupujícímu jinak.

4.9. V případě objednávky zboží na míru či dle jiných zvláštních požadavků kupujícího je prodávající oprávněn požadovat úhradu kupní ceny ve výši 100 % před odesláním zboží.

4.10. Účtenka vystavená prodávajícím podle zákona o evidenci tržeb a doklad o prodeji, který slouží jako daňový doklad, budou zaslány na elektronickou adresu kupujícího. Kupující s tímto způsobem obdržení dokladu potvrzením těchto VOP souhlasí.

5. Přeprava a dodání zboží

5.1. Zboží je kupujícímu dodáno:

5.1.1. smluvním přepravcem prodávajícího na adresu určenou kupujícím v objednávce;

5.1.2. prostřednictvím smluvního partnera prodávajícího - společnosti Zásilkovna s.r.o., vydáním zboží na adrese výdejny zásilek;

5.1.3. osobním odběrem na adrese: Petra Krumpová, Bečvářova 6, 100 00 Praha 10 – Strašnice, tel. +420 735 705 681.

5.2. Nedochází-li k dodání zboží prostřednictvím smluvního partnera prodávajícího - společnosti Zásilkovna s.r.o., je podmínkou dodání zboží předchozí úhrada kupní ceny zboží.

5.3. Náklady spojené s balením a dodáním zboží nese kupující dle způsobu, který zvolil při objednání zboží. Tyto náklady se řídí cenami uvedenými na stránkách internetového obchodu.

5.4. V případě, že je způsob dodání zboží smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dodání.

5.5. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nebezpečí škody na zboží přejde okamžikem převzetí zboží ze strany kupujícího nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

5.6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení, a to dobírkou při převzetí takto opakovaně doručovaného zboží.

5.7. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Důvod odmítnutí převzetí zásilky je kupující povinen vyznačit na dodacím listu přímo přepravci.

6. Právo spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy

6.1. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.2 těchto VOP či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující, který uzavřel kupní smlouvu jako spotřebitel, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník“) právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední části dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Formulář pro odstoupení spotřebitele od smlouvy je vyvěšen na stránkách internetového obchodu.

6.2. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu nebo od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné prodávajícím přijmout zpět.

6.3. Odstoupení od smlouvy je kupující oprávněn zaslat písemně na kontaktní údaje prodávajícího uvedené v těchto VOP.

6.4. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím vráceno do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy prodávajícímu, a to na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud před jejím uplynutím bude zboží prodávajícímu odesláno.

6.5. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy dle tohoto čl. 6 VOP, je oprávněn požádat prodávajícího o úhradu nákladů spojených s navrácením zboží. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

6.6. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od vrácení nepoškozeného zboží kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím výslovně nedomluví na jiném způsobu.

6.7. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, má prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

6.9. Kupujícímu, jež při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, práva uvedená v tomto čl. 6 VOP nepřísluší.

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady a že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;

7.2.2. je zboží vhodné k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;

7.2.3. je zboží dodáno s ujednaným příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat;

7.2.4. zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

7.3. Spotřebitel je oprávněn vytknout vadu, která se na zboží projeví v době 2 let od převzetí.

7.4. V případě vad má spotřebitel právo požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. V případě, že se vada týká pouze součásti věci, je spotřebitel oprávněn požadovat jen výměnu součásti. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

7.5. Spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

7.5.1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2 občanského zákoníku;

7.5.2. se vada projeví opakovaně,

7.5.3 je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo

7.5.4 je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro spotřebitele.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada nevýznamná.

7.6. Článek 7.4 těchto VOP se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu dále nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám způsobil. Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí zboží k reklamaci, pokud je zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti.

7.7. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.

7.8. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující uplatnit zejména na elektronické adrese prodávajícího a zboží prodávajícímu předat dle pokynů prodávajícího v reakci na oznámení vady. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od převzetí zboží prodávajícím, a to i prostřednictvím přepravní služby.

7.9. Při uplatnění práva z vadného plnění je kupující povinen prokázat uzavření kupní smlouvy s prodávajícím.

7.10. V případě, že kupující bude zasílat zboží prodávajícímu přepravní službou, má povinnost zabalit reklamované zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození.

7.11. O tom, že byla reklamace vyřízena a jakým způsobem je prodávající povinen kupujícího informovat, a to na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající v tomto oznámení uvede lhůtu pro vyzvednutí reklamovaného zboží nebo způsob doručení takového zboží.

7.12. Spotřebiteli bude reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí zboží k reklamaci. Po uplynutí této lhůty se spotřebiteli přiznávají stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

7.13. V případě, že si kupující nevyzvedne ve lhůtě stanovené prodávajícím reklamované zboží, je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

7.14. Prodávající nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, zranění nebo poškození majetku, ať už přímé nebo nepřímé, způsobené vadou dodaného zboží, pokud tato ztráta, zranění nebo poškození majetku nevzniklo nedbalostí, opomenutím nebo úmyslem na straně prodávajícího.

8. Výměna zboží

8.1. Prodávající umožňuje kupujícímu vrátit zboží v případě, že kupujícímu nevyhovují rozměry nebo vzhled zboží.

8.2. Vrácené zboží musí být neprané, nepoužité, v původním stavu, se všemi visačkami a originálními obaly. V případě, že vrácené zboží nesplňuje tyto požadavky, nemůže prodávající kupujícímu zboží vyměnit.

8.3. V případě, že se kupující rozhodne pro výměnu zboží, zašle prodávajícímu zprávu prostřednictvím elektronické adresy ahoj@lesen.cz s následujícími údaji:

8.3.1. jméno a příjmení,

8.3.2. adresa pro zaslání nového zboží,

8.3.3. e-mailová adresa a telefon kupujícího,

8.3.4. číslo objednávky,

8.3.5. důvod pro výměnu zboží.

8.4. Prodávající následně zašle kupujícímu instrukce k vrácení zboží. Zboží lze vrátit prostřednictvím smluvního partnera prodávajícího - společnosti Zásilkovna s.r.o. na náklady prodávajícího.

8.5. Při výměně zboží je kupující povinen do zásilky s vráceným zbožím vložit vyplněnou žádost o výměnu zboží.

8.6. Prodávající akceptuje žádost o výměnu zboží odesláním nového zboží kupujícímu do 30 dnů od obdržení vráceného zboží.

8.7. V případě, že prodávající žádost o výměnu zboží neakceptuje (zejména z důvodů uvedených v čl. 8.2 těchto VOP), oznámí tuto skutečnost ve lhůtě 30 dnů od obdržení vráceného zboží kupujícímu a odešle mu zpět vrácené zboží prostřednictvím smluvního partnera prodávajícího - společnosti Zásilkovna s.r.o. na náklady kupujícího.

9. Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1. Vyřizování stížností kupujícího zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy ahoj@lesen.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9.2. Pokud je kupující spotřebitel, je k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy příslušná Česká obchodní inspekce, IČO 00020869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 – Nové Město, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Dále je spotřebitel oprávněn použít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

9.3. Kontaktním místem pro spotřebitele podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 – Nové Město, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.

9.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

10. Ochrana osobních údajů

10.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu dostupného na webové stránce internetového obchodu.

11. Doručování

11.1. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná kupujícímu internetovým obchodem učiněna ve formě elektronické zprávy adresované na elektronickou adresu kupujícího.

12. Autorská práva

12.1. Prodávající vykonává majetková autorská práva k internetovému obchodu, včetně veškerých jeho složek, obsahu, loga a reklamních textů.

12.2. Obsah internetového obchodu nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil prodávající předem souhlas.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. Smluvní strany se dohodly, že na projednání jakýchkoliv sporů mezi prodávajícím a kupujícím je dána pravomoc soudů České republiky s místní příslušností dle sídla prodávajícího.

13.3. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

13.4. Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.

13.5. Přílohou těchto VOP je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy spotřebitelem a vzorová žádost o výměnu zboží.

13.6. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 31. leden 2023.

 

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz